Metodologia

La viabilitat de la proposta i els seus instruments. Resoldre la cobertura jurídica, la viabilitat econòmica, l’impacte urbanístic, el marc tecnològic i logístic i dibuixar el seu encaix social.

Llegenda
  • Urbanisme
  • Arquitectura
  • Economia
  • Gestió

Contractació Pública Responsable

ATRI pretén actuar com un programa pilot que desenvolupi i faci efectiu els nous marcs de Contractació Pública Socialment Responsable, afavorint la participació de “l'economia de les mans...

La gestió: com es fa un #atri?

Esquema gràfic que resumeix el protocol de gestió d'ATRI. Per a una millor comprensió visiteu els altres apartats relatius a gestió d'aquesta secció, on s'expliquen els diferens passos am...

Detecció dels buits

El primer pas de l’estratègia #ATRI consisteix a detectar els buits d’oportunitat que abunden als barris consolidats. Es tracta d’espais disponibles, tan de titularitat pública com privad...

Idoneïtat dels buits

El segon pas de l’estratègia consisteix a verificar si els buits detectats són «atritzables», és a dir, si reuneixen les condicions suficients per acollir, de manera temporal o definitiva...

Obtenció dels buits

El tercer pas de l’estratègia consisteix en obtenir drets d’ocupació —temporal o permanent— del sòl on es produirà el rebliment. Això requereix la conjugació de dos procediments simultani...

Rebliment dels buits

El darrer pas de l'estratègia consisteix a edificar els buits obtinguts. Això requereix cinc fases diferenciades. En primer lloc, caldrà habilitar la base que ha de rebre la nova edificac...