Imatge
under construction

under construction

Categoría
Implementació

Organització optimitzada de l’obra

Subtítulo
Les actuacions #ATRI no es donen en condicions convencionals de producció d’habitatge de nova planta, per això ja existeixen processos eficients i contrastats.
Cos

 

Les actuacions #ATRI no es donen en condicions convencionals de producció d'habitatge de nova planta, per això ja existeixen processos eficients i contrastats.

0- Preparació del suport i de connexions a serveis

 

4r3t


En quant a suport trobarem dos grans grups de situacions possibles:


- Actuació sobre un teixit edificat pre-existent. Es pot tractar d’una remunta o d’una inserció, en qualsevol cas s’haurà de fer un estudi de les característiques estructurals, accessos i espais comuns, instal·lacions, etcètera, de forma que es garanteixi la compatibilitat i el bon funcionament del conjunt, amb la filosofia de partida que l’ampliació del sostre edificat ha de suposar una millora integral.


- Instal·lació reversible sobre un espai buit. En el cas de les actuacions sobre espais en desús s’haurà d’estudiar la utilització de sistemes de fonamentació reversible, actualment disponibles en el mercat de la prefabricació. Comptem amb diferents solucions estructurals desmuntables, com ara les bigues metàl·liques alveolars utilitzades profusament en l’estabilització de murs i talussos. Les escomeses d’instal·lacions seran molt similars a les que tenen caràcter permanent.

 

34rr34

 

1- ETAPA NEGRA: Industrialització modular amb criteris ecològics

 

r3r34

 

#ATRI aposta decididament per la prefabricació en taller d’elements modulars. Filant una mica més prim, recomanem l’ús de la modulació estàndard ISO de aproximadament 2,5 metres d’amplada, que permeten el transport convencional per carretera. Aquests mòduls es poden construir amb materials nous com fusta o acer, però també són compatibles amb els contenidors de transport multimoldal, permetent la seva reutilització.
Els mòduls sortiran de fàbrica amb un nivell alt d’acabament en forjats, aïllament, parets principals, instal·lacions bàsiques, però no necessàriament en envans ni revestiments interiors, per exemple.
Els mòduls tridimensionals ISO es poden combinar, actuant també de suport vertical dels altres elements, amb sistemes de forjat i tancaments prefabricats, el que obre la porta a diferents combinacions possibles, entre mòduls tridimensionals i elements bidimensionals.

En els cassos amb dificultat d’accés els sistemes modulars tridimensionals deixaran pas als sistemes bidimensionals, industrialitzats de manera similar a l’anterior.
Tant en el sistema mixt com en els sistemes basats en panells bidimensional, els elements es preparen igualment a taller i arribarien a l’obra tallats a mida, codificats i llestos per la seva col·locació. Amb aquest sistema s’escurcen els temps d’obra de forma comparable amb el sistema de mòduls prefabricats tridimensionals.

 

32r2


Aquest criteri constructiu, rigorós però obert, pot resultar idoni per omplir amb rapidesa buits urbans entre mitgeres i, molt especialment, per executar remuntes
que afegeixen sobrepès a construccions existents. A més, el seu caràcter d’elements fàcilment transportables té un doble avantatge. D’una banda, permet que la construcció pugui començar lluny de l’obra, en instal·lacions centralitzades, mentre es fan els tràmits per obtenir les llicències d’obra o es desenvolupen les feines de preparació del suport i escomeses de instal·lacions.

 

9¡

 

2-ETAPA GRIS: Posada en obra

 

'0¡

 

Tot i basar-se en sistemes industrialitzats i amb possibilitat de revertir-se, l’aposta d’ATRI és per la qualitat i l’eficiència energètica, defugint l’exhibició del seu caràcter modular (per exemple en els cassos en que es facin servir contenidors ISO), ben al contrari, oferint un repertori de solucions d’acabament que en el exterior dialogui amb la ciutat i a l’interior inspiri la domesticitat.
Per assolir això les fases de posada i d’acabaments esdevenen moments fonamental, que a més es treballen com a oportunitat per l’economia de les mans petites.
La posada en obra s’estructura en dos moments:


a) Instal·lació dels elements prefabricats sobre el suport prèviament preparat. La responsabilitat d’aquesta tasca recau en el contractista industrial, havent de garantir, com a mínim, les compatibilitats dimensionals, els sistemes d’ancoratge i les connexions als ramals principals d’instal·lacions.


b) L’acabament de l’obra gris per part de professionals i petits industrials locals (veure l’apartat 3.4 Front econòmic). El grau d’acabament d’aquesta fase ha de deixar prou marge a la següent (l’obra blanca per part de les persones usuàries), comptant amb certa flexibilitat en la definició dels límits entre fases.

 

89

 

3-ETAPA BLANCA: Bricolatge assistit

 

78789

 

Els protagonistes de l’última fase són els propis habitants, assistits per professionals en tallers (workshops) de bricolatge. Per aquesta fase es comptarà amb una carta de materials i equipaments (fusteries, mobiliari cuina, armaris, aixetes, enllumenat, pintures, etcètera) possibles, de la qual es podran escollir solucions alternatives i que seran implementades per ells mateixos amb assistència tècnica coordinada per la direcció facultativa.
Com dèiem abans, el grau de implicació d’aquesta fase pot variar de projecte a projecte, tot conservant uns mínims de implicació per part dels futurs habitants.

 

45tyy