Imatge
obtencio buits

obtencio buits

Categoría
Implementació

Obtenció dels buits

Subtítulo
L’estratègia consisteix en obtenir drets d’ocupació —temporal o permanent— del sòl on es produirà el rebliment.
Cos

El tercer pas de l’estratègia consisteix en obtenir drets d’ocupació —temporal o permanent— del sòl on es produirà el rebliment. Això requereix la conjugació de dos procediments simultanis. D’una banda, cal aprofitar al màxim tots els instruments jurídics de que ja disposa actualment l’Ajuntament per obtenir sòl en teixits consolidats. Al mateix temps, caldrà impulsar canvis jurídics i de planejament per ampliar les capacitats actuals del consistori. En el cas dels buits edificables de titularitat pública —per exemple, solars municipals o remuntes d’equipaments i infraestructures—, que és probablement el més operatiu, caldrà fer compatible la seva qualificació urbanística amb la inserció d’unitats de repoblament inclusiu, així com negociar la transferència dels drets d’ocupació si el sòl pertany a altres administracions. En el cas dels buits edificables de titularitat privada, els instruments d’obtenció de sòl hauran de conjugar una doble actitud respecte als propietaris, basada en la restricció i la incentivació.

A través de mesures punitives —en cas de males pràctiques— i compensatòries —en cas de bona voluntat—, caldrà apel·lar els propietaris de finques amb buits disponibles respecte a la responsabilitat social inherent a la propietat privada perquè solars buits i finques que no esgoten la seva edificabilitat cedeixin espai disponible als barris cèntrics i consolidats.

 

4343