Imatge
Constelació Drassanes

Constelació Drassanes

Categoría
Oportunitat

Intervencions a Drassanes

Cos

L'objecte dels estudis és desenvolupar la línia marcada pel Pla de Barris per a estudiar les oportunitats urbanes i les possibilitats legals, econòmiques i arquitectòniques per a l'aplicació del projecte ATRI en l'àmbit Raval Sud i Gòtic Sud per a plantejar operacions que donin respostes a la situació d'emergència habitacional.

Els estudis se centren al marc territorial de Pla de Barris (Raval des de C/Carme fins al mar i Gòtic des de C/Ferran fins al mar). Hi haurà una interlocució directa en tot moment amb equips tècnics del Pla de Barris i Districte quant a la informació existent.

El primer pas de l'estudi va consistir a detectar els buits d'oportunitat en aquestes dues àrees per a fer una anàlisi el més complet possible de les possibilitats que hi ha en el districte.

Aquest primer escombratge s'ha fet amb una mirada àmplia i imaginativa per a no menysprear cap dels espais d'oportunitat que hi ha en el territori, que com ja sabem és un teixit molt compacte i amb pocs racons urbans sense edificar.

A partir d'aquest primer mapeig, es procedeix a una selecció dels exemples a estudiar més en profunditat, que ha estat prèviament consultada i consensuada amb els equips tècnics de Pla de Barris i Districte de Ciutat Vella.

 

rfre

 

Es van detectar una sèrie de casos d'oportunitat al llarg de l'Avinguda Drassanes que reunien algunes de les característiques per a poder albergar un projecte com ATRI:

01- Escola Oficial d'Idiomes

02- Carrer d'Arc del Teatre 20B

03- Passatge de Guttemberg, 5

04- Carrer de Santa Mònica, 4

05- Centre Cesire

06- Centre de Salut Pere Camps

07- Associació de mestres Rosa Sensat

 

Atesa la qualificació de les finques com a zona d’aprofitament i no com a sistema urbanístic, la facultat d’esgotar el potencial de les finques és exclusivament del propietari dels solars i, actualment, l’exercici d’aquesta facultat no està limitada en el temps, atès que legalment no es contempla com a obligació urbanística esgotar els potencials edificatoris que el planejament atorga a les finques construïdes, sinó que únicament es contempla l’obligació d’edificar en les no construïdes o de completar les edificacions inacabades dins un termini, i sempre que així ho prevegi expressament el planejament urbanístic.

En conseqüència, la única possibilitat d’esgotar l’edificabilitat dels solars és, o bé atorgant una qualificació urbanística diferent a les finques que permeti a l’administració disposar del seu vol per destinar-lo a la creació d’habitatge públic, o bé, mantenint la qualificació urbanística i adquirir la facultat edificatòria que correspon al propietari mitjançant un dret de superfície.

 

4r3